Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลังปีงบประมาณ 2553
รายรับ (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
รายจ่าย (ไม่รวมเงินอุดหนุน)
จำนวน 29,969,946.46 บาท
จำนวน 28,359,976.70 บาท
การจัดเก็บรายได้
1.ภาษีบำรุงท้องที่
2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3.ภาษีป้าย
4.ภาษีภาคหลวงแร่
5.ภาษีอากรฆ่าสัตว์
6.อื่น ๆ
เก็บได้ 43,299.57 บาท
เก็บได้ 431,770.19 บาท
เก็บได้ 77,046.0 บาท
เก็บได้ 67,876.72 บาท
เก็บได้ 27,650.00 บาท
เก็บได้ 2,652,809.35 บาท
คงค้าง - บาท
คงค้าง - บาท
คงค้าง - บาท
คงค้าง - บาท
คงค้าง - บาท
คงค้าง - บาท
- หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด