Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น            
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 แนวทางการพัฒนา           
      1 พัฒนาและปรับปรุง ก่อสร้าง แหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน          
      2 การจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง และปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยว          
      3 การส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ของจังหวัดตราด          
      4 การฝึกอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริการและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว          
      5 การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมในจังหวัด อำเภอ และจังหวัดใกล้เคียง          

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน
 แนวทางการพัฒนา           
      1 การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกอาชีพและสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชน          
      2 การรณรงค์ให้ประชาชนและกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "          
      3 การส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดและการกระจายผลผลิตของการเกษตร          
      4 การพัฒนาและส่งเสริมการค้า การลงทุน และปรับกลวิธีดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิจชุมชน          
      5 การพัฒนาความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในการแข่งขันด้านการตลาด          
      6 การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี          
      7 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายในการผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์          
      8 การพัฒนาจัดหารายได้ในท้องถิ่น          
      9 ส่งเสริมการจัดตั้งร้านค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่มีแล้วให้เด่นชัดขึ้น           
     10 แนวทางการพัฒนาเกี่ยวกับวัสดุเครื่องไม้และของแห้ง ของเปียก มาแปรรูป          

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา,คุณภาพชีวิตและสังคมอยู่ดีมีสุข
 แนวทางการพัฒนา           
      1 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการบริการทางสังคม การสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้วยโอกาส และผู้พิการและผู้ป่วยเอสด์
      2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึง          
      3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการกีฬาในทุกรูปแบบให้มีประสิทธภาพ และมีมาตรฐาน          
      4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณี ประเพณีท้องถิ่น วันสำคัญประจำชาติ วัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการสั่งสมกันมายาวนาน          
      5 การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติด และรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของชุมชนในท้องถิ่น          
      6 การพัฒนาจัดทำแผนเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อบรรเทาสาธารณภัยและการส่งเสริมให้ประชาชน ในท้องถิ่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
      7 การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ในรูปแบบต่าง ๆ          
      8 การส่งเสริมระบบบริการงานสาธารณสุขในชุมชนและการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาด          
      9 การพัฒนาเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน          
      10 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา           
      11 การพัฒนาสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายในชุมชน          

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
 แนวทางการพัฒนา
      1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการควบคุม คุ้มครองและการบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด          
      2 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
      3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการและการสร้างองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
      4 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      5 การจัดให้มีระบบการกำจัดขยะและการแก้ไขปัญหามลพิษ
      6 การปรับภูมิทัศน์ชุมชนให้น่าอยู่
      7 การพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง ระบบการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การระบายน้ำหลาก
      8 การเพิ่มมูลค่า การแปรรูป เศษวัสดุเหลือใช้ ในชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา
      1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น
      2 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาและการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      3 การพัฒนาเทคโนโลยี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
      4 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีความรอบรู้ และดำเนินชีวิตตาม แนวทาง " ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 
      5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ  ประหยัด โปร่งใส และเป็นธรรม
      6 การพัฒนาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
      7 การลดขั้นตอนในการบริการประชาชน
      8 การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
      9 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางการพัฒนา           
      1 การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภค - บริโภค          
      2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประปา ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน          
      3 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซม ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ให้มีมาตรฐานและทั่วถึง          
      4 การพัฒนาความปลอดภัยด้านจราจร          
      5 การก่อสร้างอาคารและการปรับปรุง ต่อเติม รื้อถอน

Responsive image